Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Údolí Svratky a.s.

Správní rada společnosti Údolí Svratky a.s. se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 118 77 910, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26653 tímto v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („zákon o obchodních korporacích“) a článkem 9 stanov společnosti svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 19.10.2023 od 13:00 hodin na adrese Forest Resort, Vír 207, 592 66.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady;

2. Seznámení se se zprávou správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022;

3. Seznámení se se zprávou o vztazích za rok 2022 dle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích;

4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a vzetí na vědomí hospodářský výsledek za rok 2022;

5. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2022;

6. Závěr valné hromady.

Podklady a materiály potřebné pro jednání valné hromady Společnosti, tj. účetní závěrka za rok 2022, zpráva správní rady o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 a zpráva o vztazích budou zaslány akcionářům na jméno a adresu nebo bydliště vedenou Společností v seznamu akcionářů, případně na e-mailovou adresu, kterou akcionář k tomuto účelu společnosti oznámil, a rovněž budou uveřejněny na webových stránkách Společnosti.

 

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ODŮVODNĚNÍ:

Bod 2 Seznámení se se zprávou správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti se seznámila se zprávou správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022.“

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládána k projednání zpráva správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022.

Správní rada je povinna v souladu s ustanovením § 456 odst. 6 zákona o obchodních korporacích připravit zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za dané účetní období.

 

Bod 3 Seznámení se se zprávou o vztazích za rok 2022 dle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti se seznámila se zprávou o vztazích Společnosti za rok 2022 dle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích.“

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládána k projednání zpráva o vztazích dle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Správní rada je povinna v souladu s ustanovením § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích vypracovat zprávu o vztazích.

 

Bod 4 Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a vzetí na vědomí hospodářský výsledek za rok 2022

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2022 sestavenou ke dni 31.12.2022, přičemž bere na vědomí, že Společnost vykázala v roce 2022 ztrátu ve výši 1.071.327,- Kč“

Odůvodnění:

Valná hromada společnosti rozhoduje ve smyslu ustanovení § 421 odst. 1 písm. g) zákona o obchodních korporacích a článku 7 odst. 3 písm. g) stanov Společnosti o schválení řádné účetní závěrky Společnosti. Valné hromadě Společnosti je předkládán návrh na schválení účetní závěrky za rok 2022 (za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2022 v souladu s § 3 odst. 4 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví).

Ztráta byla způsobena především náklady spojenými s akvizicemi společností, jako jsou právní nebo účetní služby, projekční práce a manažerské vedení projektů.

 

Bod 5 Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2022

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto rozhoduje o tom, že ztráta Společnosti za rok 2022 ve výši 1.071.327,- Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích a s článkem 7 odst. 3 písm. h) stanov Společnosti spadá do působnosti valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty. Valné hromadě Společnosti je předkládán návrh na rozhodnutí o způsobu vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2022 (za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2022 v souladu s § 3 odst. 4 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví), tedy v tomto případě o převedení ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let.

 

PREZENCE AKCIONÁŘŮ:

Prezence akcionářů bude zahájena ve 12:00 hodin v den a v místě konání řádné valné hromady Společnosti.

Akcionář – fyzická osoba se při prezenci akcionářů prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář – fyzická osoba vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení. Akcionář – právnická osoba vykonává svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení. Osoby jednající za právnické osoby se prokazují kromě svého platného průkazu totožnosti také originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (ne starší tří měsíců přede dnem konání valné hromady), popř. jinou listinou, z níž bude vyplývat existence právnické osoby a oprávnění a způsob jednání statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby.

Zmocněnci jsou povinni předložit originál či úředně ověřenou kopii písemné zvláštní plné moci k zastupování akcionáře na řádné valné hromadě Společnosti. Zmocněnec – fyzická osoba jednající za akcionáře se dále prokáže platným průkazem totožnosti.

Přítomní akcionáři a jejich zmocněnci se zapisují do listiny přítomných.

Akcionářům Společnosti nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

 

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE:

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 20 % základního kapitálu Společnosti.

Tato pozvánka na valnou hromadu Společnosti je zaslána akcionářům Společnosti.

Zpět na přehled

Komentáře

Žádné příspěvky

Přidat příspěvek

Maximální počet znaků pro zprávu je 1000. Napsáno znaků: 0
Není povoleno vkládání HTML.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (41.5 + 7.9) *

Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Nahoru